FIGYELEMFELHÍVÁS A MEGRENDELŐK RÉSZÉRE

A jelen általános felhasználási feltételeket is magában foglaló általános szerződési feltételek dokumentum (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni Tisztelt Megrendelőink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a HALLENBECK IT SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 27. B. ép. 3. em. 29. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-09-928303; adószáma: 14970951-2-42 a továbbiakban: „Szolgáltató”) által az ügyfelei számára nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Szolgáltatónak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek, melyek a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a jelen ÁSZF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük a Megrendelőinket arra, hogy minden értelmezési kérdésben használják a jelen ÁSZF fogalom meghatározásait, melyeket az ÁSZF Értelmező rendelkezései között találnak meg. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató partnereinél elvégzett regisztrációs eljárásokban megadott adatok helyességéért és helytállóságáért – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak ezen adatbázisokhoz sem hozzáférési, sem betekintési jogosultsága nem áll fenn – kizárólag a Megrendelő felelős, bármely bevitt adat hibás feltüntetésének javítása az adott partnernél kezdeményezhető.

A Szolgáltató munkatársai a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen állnak a Megrendelők rendelkezésére a jelen dokumentumban is feltüntetett elérhetőségeken. Elöljáróban rögzíteni szeretnénk azt is, hogy az ÁSZF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az eddig Önök, mint Megrendelők által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et figyelmesen olvassák végig, és csak annak részletes áttanulmányozása után lépjenek Megrendelői kapcsolatba a Szolgáltatóval.

Felhívjuk a Tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy a Megrendelői igények meghatározásánál az olyan Megrendelő magatartását vesszük alapul, aki észszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

Általános szerződési feltételek


I. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE, HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a HALLENBECK IT SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27. B. ép. 3. em. 29. ajtó; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-928303; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által az ügyfelei (a továbbiakban: „Megrendelő”) számára nyújtott szolgáltatásaira (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vonatkoznak. A Szolgáltató partnereinél igénybe vett szolgáltatásokra a partnerek szerződéses feltételei vonatkoznak.

2. A Szolgáltató és Megrendelő között fennálló, a Szolgáltatások igénybevételére irányuló, megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF, a Szerződés és az egyedi megrendelések (a továbbiakban: „Egyedi Megrendelés”), illetőleg a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák. Az ÁSZF törzsszövege a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmazza.

3. A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Társaság és a Megrendelők közötti jogviszonyban a Szerződés és az Egyedi Megrendelések létrejöttétől alkalmazandók. A Szerződések és az Egyedi Megrendelések létrejöttének feltétele, hogy a Megrendelő kifejezetten nyugtázza az ÁSZF elolvasását a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

4. Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra, személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Megrendelőre a területi hatálya pedig Magyarországra, illetve a Szolgáltató és Megrendelő által megállapodott teljesítési helyre terjed ki.

5. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF tartalmát és rendelkezéseit a II. fejezet alapján a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Megrendelőt elektronikus levélben tájékoztatja.

6. A Szolgáltató az ÁSZF szövegét mindenki számára egységes szerkezetbe foglalva a ÁSZF II. fejezetében rögzített szabályok szerint frissíti és a https://hlb.hu/ASZF weboldalon ingyenesen közzéteszi. Az ÁSZF módosításai során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, a módosítás hatályba lépését legalább 30 (harminc) nappal megelőző időponttól kezdődően, vagy amennyiben a Szolgáltató által új Szolgáltatás kerül bevezetésre, a módosítás hatálybalépésének napjától kezdődően kerül közzétételre. A Szolgáltató az ÁSZF már nem hatályos változatait Ügyfélszolgálatán 2 (kettő) évre visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. Jelen ÁSZF rendelkezései visszavonásig érvényesek. E feltételeket azokra a szolgáltatási szerződésekre kell alkalmazni, amelyeket a jelen ÁSZF kihirdetését követően kötöttek meg. Jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján történő közzététel időpontjától minősülnek kihirdetettnek.

7. Az ÁSZF nyilvános, azt a Szolgáltató honlapján bárki megtekintheti és megismerheti, ugyanakkor az ÁSZF a Társaság szellemi alkotása, az a hatályos jogszabályok alapján szerzői jogi védelem alatt áll.

II. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

1. A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani, különösen új Szolgáltatás bevezetése, meglévő szoláltatás feltételeinek módosítása vagy díjtételek módosítása esetén. A Társaság az ÁSZF egyoldalú módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – köteles internetes honlapján közzétenni.

2. Szolgáltató emailben értesíti az érintett Megrendelőket a szerződési feltételeik módosításáról. Megrendelő felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje.

3. Az ÁSZF változása a Társaság és a Megrendelő között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy Megrendelő a módosítást elfogadta. A javasolt módosításokat nem lehet végrehajtani azon felmondási idő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a tervezett módosítások jellegéhez és mértékéhez és az érintett Megrendelőt érintő következményeihez képest. Ez a felmondási idő 15 (tizenöt) nap attól a naptól számítva, amikor a Szolgáltató értesíti az érintett Megrendelőt a javasolt módosításokról. Az ÁSZF-módosítás Megrendelő általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Megrendelő közötti jogviszony ennek megfelelően a módosul a fenti
határidő lejártát követő napon, amennyiben Megrendelő a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg Megrendelő a fenti 15 (tizenöt) napos határidőn belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

4. Amennyiben Megrendelő – a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani. Ha Szolgáltató úgy dönt, hogy korlátozza; felfüggeszti vagy megszünteti az általa nyújtott valamely Szolgáltatást valamely adott Megrendelő számára, legalább 30 (harminc) nappal a korlátozás, felfüggesztés vagy megszüntetés hatálybalépését megelőzően, írásban (email) közölnie kell döntésének indokolását az érintett Megrendelővel.

III. A SZERZŐDÉS ÉS AZ EGYEDI MEGRENDELÉSEK

1. A Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás

Amennyiben a Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos tevékenységüket részben vagy egészében elektronikus úton folytatják, kölcsönösen elfogadják, hogy

a. jogilag nem vitatják az elektronikus tranzakciók érvényességét vagy végrehajthatóságát, továbbá az elektronikus tranzakciók bármely bírósági, vagy közigazgatási eljárásban ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel érvényesek, mint ha azok nyomtatott formában aláírt dokumentumok lennének;

b. aláírt dokumentumnak minősülnek a Felek által külön íven és/vagy elektronikusan aláírt dokumentumok, valamint az elektronikus formában változatlan tartalommal kicserélt vagy hozzáférhetővé tett, minden Fél által véglegesnek tekintett példányok is.

Az elektronikus küldemény kézhezvételével kapcsolatban – az ÁSZF vagy a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a Felek azzal a vélelemmel élnek, hogy az a küldő Fél rendszerében tárolt küldés időpontjában a címzett számára hozzáférhetővé vált.

2. Az Árajánlat

Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó árajánlat („Árajánlat”) megtétele érdekében megvizsgálhatja a Megrendelőnek a Szolgáltató Árajánlatában meghatározott telephelyét, illetve a Felek által a szolgáltatásnyújtás helyeként, illetve teljesítési helyeként megjelölt egyéb helyet. Az ilyen vizsgálat költségeit a Megrendelő köteles viselni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy telephelyének vizsgálata nélkül a Szolgáltató nem tud szavatosságot vállalni, illetve semmiféle vállalást tenni az alábbiak pontossága, valószínűsíthető eredményei és megbízhatósága tekintetében:

a) a rendszer optimális működéséhez szükséges eszközök száma;
b) az eszközök optimális elhelyezkedése;
c) a rendszer(ek) működéséhez szükséges műszaki feltételek (pl. vezetékes vagy vezeték
nélküli internetkapcsolat, stb.);
d) a rendszer(ek) vagy eszközök létrehozására, illetve a működésükhöz szükséges műszaki
feltételekre vonatkozó információk.

A Megrendelő ajánlatkérése alapján a Szolgáltató által kibocsátott Árajánlat érvényessége, amennyiben az Árajánlat eltérő szabályt nem tartalmaz, az Árajánlat kibocsátásától számított 8 (nyolc) naptári nap. A Szolgáltató által tett árajánlat nem minősül megrendelésnek („Megrendelés”). Az Árajánlat érvényességi
ideje alatt történő elfogadás a Megrendelő szerzőskötési szándékának minősül. Szükség esetén a Felek további egyeztetést folytathatnak az Árjánlat tartalmáról, amely alapján a Szolgáltató új ajánlatot készít. A Szolgáltató Árajánlata csak tájékoztatási célú, és csak a Megrendelés megerősítését követően kötelezi a
Szolgáltatót.

3. A Megrendelés

A Megrendelés annak Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A Megrendelés alapján Felek a egyedi tartalmú megbízási szerződést kötnek a Szolgáltató által nyújtott és a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatások tárgyában (a továbbiakban: „Szerződés). A Megrendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha azt a Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselője vagy az érdekkörében eljáró más személy teszi, és egyértelműen beazonosítható a
Megrendelés tárgya. Amennyiben a Megrendelés a fenti szabályoknak nem felel meg, valamint az Árajánlattól eltérő Megrendelés esetén érvényesen nem jön létre a Szerződés. Az ebből adódó késedelemért vagy a szerződéskötés meghiúsulásáért és az ebből adódó költségekért a Megrendelő felelős.

4. A Szerződés alapja

4.1 A Szerződés alapja a Szolgáltató által a Megrendelő részére adott jelen ÁSZF-nek megfelelő Árajánlat és a Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt Megrendelés. A Szerződésre jelen ÁSZF-et kell alkalmazni, kizárva minden egyéb, a Megrendelő által a szokásos szakmai és egyéb üzleti
gyakorlatok alapján alkalmazni kívánt feltételt.

4.2 Szolgáltató nem nyújt Szolgáltatásokat fogyasztóknak. A Megrendelő ennek megfelelően szavatolja, hogy kereskedelmi ügyfél, és a Szerződést nem, mint fogyasztó köti meg.

5. A Szerződés létrejötte és hatálybalépése

5.1 A Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Szerződés annak minden Fél általi aláírásának napján, ha az nem egy napon történik, úgy a későbbi aláírás napján jön létre és lép hatályba.

5.2 Az elektronikus úton kötött Szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

5.3 Amennyiben a Szolgáltató a Szerződés teljesítését a Megrendelő igénybejelentése alapján már megkezdte, a Szerződés az Árajánlat elfogadásának, de legkésőbb valamelyik végponton a szolgáltatásnyújtás tényleges megkezdésének napjára visszamenőlegesen lép hatályba. Ebben az esetben a Felek a már igénybe vett Szolgáltatás díját a Szerződésben írt feltételek szerint legkésőbb a Szerződés létrejöttét követően a soron következő szolgáltatói számlában kötelesek egymással elszámolni.

5.4 Amennyiben a Szerződés az adott végpont vonatkozásában nem lép hatályba, a felek az eredeti – szerződéskötés előtti – állapotot visszaállítják, és egymással szemben a Szerződésből eredően további kötelezettségekkel nem tartoznak és jogosultságok sem illetik meg őket.

IV. A SZOLGÁLTATÁS

1. A Szolgáltatás Tárgya

1.1 Szolgáltató ún. számítógép- és szerverüzemeltetéssel kapcsolatos Szolgáltatásokat nyújt partnerein keresztül, illetve más gyártók által létrehozott termékeket, illetve szolgáltatásokat értékesít a Megrendelő számára. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások körét és részletes leírását és azok díjszabását a Felek a Szerződésben rögzítik.

1.2 Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott feladatokat tartós jogviszony keretében, Megrendelővel kötött határozatlan időtartamú Szerződés(ek), meglévő jogviszony esetén Egyedi Megrendelés(ek) alapján látja el.

2. Az Üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás

A Szolgáltató a Szerződésben rögzített feltételekkel üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére a Megrendelő által megadott egy vagy több telephelyen, illetve a Megrendelő és a Szolgáltató által közösen megállapodott távoli elérésű, felhő alapú tárhelyeken. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Szerződésben megadott időponttól kezdi meg, kivéve, ha az átadás-átvételről készült teljesítés igazolás más időpontot jelöl meg. A Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát érintő információt, jogosultságokat a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani, a szükséges engedélyeket beszerezni, ill. szükség esetén felügyelet vagy közreműködő személyt, valamint a fizikai hozzáférést biztosítani. A Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatáshoz kapcsolódó, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges oktatások, belső utasítások, biztonsági előírások (a továbbiakban együttesen: „Utasítások”) mindenkor hatályos változatát a Szolgáltatónak legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően 5 (öt) munkanappal átadni, illetve az Utasítások módosítása esetén erről a Szolgáltatót a módosítás hatályba lépése előtt 5 (öt) munkanappal értesíteni. Felek megegyeznek, ha az Utasítások módosítása a Szolgáltató teljesítését terhesebbé teszi, vagy jogosultságait csorbítja, (számára hátrányos rendelkezést tartalmaz) a Felek az így létrejött szerződési feltételeiket úgy módosítják, hogy az – kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik – megfeleljen a módosítás előtti feltételeknek, vagy amennyiben ez nem lehetséges, közös megegyezéssel módosítják vagy megszüntetik a közöttük fennálló szerződéses jogviszony(oka)t. Felek az egyszeri – nem rendszeresen nyújtott – Szolgáltatás esetén a teljesítés tényének elismerését a Felek kapcsolattartói által aláírt teljesítés igazolásban rögzítik, amely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Megrendelő a szerződésszerűen teljesített Szolgáltatást köteles átvenni és igazolni. Amennyiben a Megrendelő 8 (nyolc) munkanapon belül a teljesítés igazolást nem adja ki és a teljesítéssel kapcsolatos kifogást sem terjeszt elő, részéről a teljesítés elfogadottnak (igazoltnak) kell tekinteni.

3. Értékesítési szolgáltatások

A Szolgáltató a Szerződésben vagy Egyedi Megrendelésben rögzített feltételekkel értékesítési szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében más gyártók által létrehozott termékeket és/vagy szolgáltatásokat tovább értékesít. A gyártott termékek, illetve fejlesztett szolgáltatásra az adott termék gyártója vállal szavatosságot vagy jótállást a gyártó aktuális licenc, illetve egyéb szerződéses feltételei szerint, ezért a Szolgáltató e körben felmerülő felelősségét kizárja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a gyártói késedelméből és hibás teljesítéséből származó károkért való felelősséget kifejezetten kizárja.

4. A Szolgáltatás szüneteltetés a Szolgáltató érdekkörében felmerülő és Vis Maior okból:

4.1.1 A Szolgáltatás folyamatos igénybevételének biztosítása érdekében a Szolgáltató technikai ügyeletet, hibabejelentő-, és elhárító szolgálatot üzemeltet. Ennek ellenére előállhatnak olyan helyzetek, amelyek üzemkieséssel, ebből eredően a Szolgáltatás időszakos szünetelésével járnak. Az üzemkiesés (a szolgáltatás szünetelése) lehet tervezett vagy nem tervezett:

a) Nem tervezett üzemkiesés a rendkívüli okból szükségszerűvé váló karbantartási, fenntartási munkák végzésekor, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható külső ok (Vis Maior), valamint mindkét Fél érdekkörén kívül eső ok miatt állhat elő;

b) Tervezett üzemkiesés lehet fenntartási célú karbantartás, amely a Szolgáltató által üzemeltetett hálózatok és eszközök rendszeres karbantartása, felújítása, cseréje, illetve üzemeltetési célú karbantartása során állhat elő. A fenntartási célú karbantartás során a Szolgáltató azon technikai eszközeinek üzemképes állapotban tartásához szükséges rendszeres munkálatokat végzi, amelyek a Szolgáltatás minőségi célértékeinek elérését és folyamatos fenntartását biztosítják, a felújítás és csere pedig ezeknek a technikai eszközöknek az időről időre szükséges megújítását célozza. Az üzemeltetési célú karbantartás pl. a gyártó által kiadott szoftveres frissítés telepítésével járó tevékenységeket jelenti.

4.1.2 A Szolgáltató az előre tervezett karbantartásról legalább 5 (öt) nappal a tervezett karbantartás időpontját megelőzően értesíti a Megrendelőt. A fenntartási célú, több ügyfelet érintő rendszeres karbantartást a Megrendelő jóváhagyása nélkül az értesítésben megjelölt időpontban hajtja végre a Szolgáltató. Az üzemeltetési célú karbantartás esetén a Megrendelő a Szolgáltató által megküldött egyeztető javaslat kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni a karbantartás jóváhagyásáról vagy jogosult új időpont(ok) felajánlásával a karbantartást elutasítani. Amennyiben a Megrendelő a karbantartást jóváhagyta, vagy amennyiben megadott határidőig nem jelez vissza, válaszának hiányában Szolgáltató bejelentése elfogadottnak tekintendő, a karbantartás a felajánlott időpontban végrehajtásra kerül.

4.1.3 Amennyiben a Megrendelő nem teszi lehetővé Szolgáltató számára az üzemeltetési célú karbantartási tevékenység elvégzését, úgy Szolgáltató a halasztás időtartama alatt mentesül a vállalt szolgáltatásminőségi paramétereknek az elmaradt karbantartással összefüggésben való alulteljesítésének következményei alól.

4.1.4 A fenntartási célú rendszeres karbantartás, valamint az üzemeltetési célú karbantartás miatt kiesett időtartamok nem számítanak bele a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási időbe.

4.1.5 A rendszeres karbantartás körébe esik azon harmadik személyek, különösen az áramszolgáltatók vagy más közművek által nyújtott szolgáltatások, illetve általuk üzemeltetett hálózatok karbantartása is, amelyek befolyásolják a Szolgáltató hálózatának üzemszerű működését. A Szolgáltató a karbantartási munkák megkezdéséről legalább 15 (tizenöt) nappal korábban értesíti Megrendelőt, amennyiben erről a harmadik személy tájékoztatta a Szolgáltatót.

4.1.6 A nem tervezett karbantartás esetén Szolgáltató a Megrendelőt a várhatóan üzemszünettel járó munkálatokról haladéktalanul, lehetőleg legalább 24 órával korábban értesíti. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben olyan állapot áll elő, amely a Szolgáltatás leállásával vagy Súlyos incidens (üzemzavar) kockázatával fenyeget, ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendelő előzetes értesítése nélkül is végrehajthatja.

4.1.7 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban írt szünetelés nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, ezzel összefüggésben a Megrendelő nem jogosult sem kötbér, sem kárigény érvényesítésére a Szolgáltatóval szemben és nem jogosult továbbá a Szerződés felmondására sem.

V. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás

A Szolgáltató díj ellenében a Szolgáltatás igénybevételét a Megrendelői hozzáférési ponton vagy a Szerződésben meghatározott Szolgáltatás határpontjáig biztosítja és a szolgáltatásminőség fenntartása érdekében felügyeleti, karbantartási és hibaelhárítási tevékenységet végez. A hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató a Szerződésben megadott módon elérhető hibabejelentő szolgálatot működtet. A hiba bejelentésének, nyilvántartásba vételének és kijavításának a módját a Szerződés szabályozza és tartalmazza.

2. Referencia

Szolgáltató jogosult a Megrendelő számára végzendő egyedi tevékenysége vonatkozásában Megrendelő nevét és a Szolgáltatások keretében végzett tevékenység (megoldás) lényegéről szóló összefoglalót referenciaként alkalmazza.

3. Titoktartás és adatvédelem

A Szolgáltatót a Szerződés teljesítése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 2. pontja szerinti személyes adatok kerülhetnek a birtokába. A Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységét Magyarország területén végzi, a tevékenysége során részére a Megrendelő által szükségszerűen átadott személyes adatok továbbítására (kezelésére, feldolgozására) az Európai Unió területén kívülre nem kerül sor. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a tevékenysége során (szoftver üzemeltetés, support) feltétlenül szükséges mértékben és célra (adatok feltöltése a rendszerbe) jogosult felhasználni és köteles azok mindennemű feldolgozásával vagy kezelésével a jelen Szerződés megszűnését követően haladéktalanul és véglegesen felhagyni, azokat helyreállíthatatlanul megsemmisíteni. A személyes adatok védelme során a hatályos adatvédelmi rendelkezések nyomon követése és az azoknak történő megfelelés a Megrendelő feladata és kizárólagos felelőssége, a Szolgáltató az adatvédelmi rendelkezések betartása tekintetében a Megrendelő utasításai szerint jár el. A Megrendelő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés körében a Szolgáltató részére adott utasításai során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalan betartja, ideértve az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglaltakat is. Szolgáltató az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Megrendelő érdekében és rendelkezései szerint dolgozhatja fel, azokat Megrendelő rendelkezései szerint köteles kezelni.

A Szolgáltató köteles a Szerződésben foglaltakat, valamint, ha a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott közlést vagy más személyes adatot bizalmasan kezelni, annak tartalmát nem hozhatja harmadik fél tudomására, illetve azt harmadik fél részére – kivéve, ha arra jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezi – nem teszi hozzáférhetővé. A titokvédelemre és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. A Szolgáltató titoktartási kötelezettsége a Szerződés megszűnését követően korlátlan ideig fennáll.

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Titoktartás és adatvédelem

A Megrendelőt a jelen pont rendelkezései szerint titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A Megrendelő köteles a Szerződésben foglaltakat, valamint, ha a Szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott közlést vagy más személyes adatot bizalmasan kezelni, annak tartalmát nem hozhatja harmadik fél tudomására, illetve azt harmadik fél részére – kivéve, ha arra jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezi – nem teszi hozzáférhetővé. A Megrendelő titoktartási kötelezettsége a Szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig fennáll.

2. Megrendelő telephelyén nyújtott Szolgáltatások

A Megrendelő telephelyén elhelyezett berendezések rendeltetésszerű működéshez szükséges tápáram- ellátását saját költségére a Megrendelőnek kell biztosítania. A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtásához szükséges és részére a Szolgáltató által felszerelt, továbbá a Megrendelő birtokába és használatába átadott berendezéseket az elvárható legnagyobb gondossággal, rendeltetésének megfelelő módon és szerződésszerűen köteles használni, a kihelyezett készülékért teljes körű és kizárólagos anyagi felelősséggel tartozik. A Szerződés időtartamára részben vagy egészben a Megrendelő birtokába adott, a Szolgáltató tulajdonát képező berendezések csak a Szerződés szerinti Szolgáltatás igénybevételéhez használhatók.

A Megrendelő köteles a berendezéseket megőrizni, állagukat megóvni, hiba esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, és azokat a Szerződés megszűnésekor tartozékaival együtt hiánytalanul, lehetőleg az eredeti csomagolásával, sértetlenül és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt a Szolgáltató bármikor jogosult a használatot ellenőrizni. Megrendelő köteles a Szolgáltatót a jelen Szerződésben megadott kapcsolattartója részére küldött e-mail útján értesíteni, ha az eszközt, berendezést a károsodás veszélye fenyegeti vagy a Szolgáltatót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel.

A Megrendelő köteles a Szolgáltatáshoz szükséges mértékben biztosítani a Szolgáltató fizikai, szoftveres és logikai hozzáférését a Szolgáltatásban részt vevő eszközökhöz. Amennyiben a hozzáférés nem megfelelő szintű vagy nincs biztosítva, az ebből eredő hibás teljesítésért a Szolgáltató nem felelős.

A Megrendelő köteles továbbá: biztosítani, hogy a Megrendelésben foglalt Megrendelő által támasztott feltételek pontosak legyenek; együttműködni a Szolgáltatóval minden, a Szolgáltató feladatainak ellátásával kapcsolatos kérdésben; a Szolgáltató, valamint annak alkalmazottai, megbízottai, tanácsadói és alvállalkozói részére hozzáférést biztosítani a Megrendelő helyiségeihez, irodáihoz és egyéb létesítményeihez, amennyiben ez a Szolgáltató számára észszerűen szükséges a Szolgáltatások nyújtásához; a Szolgáltató által a Szolgáltatások nyújtása érdekében észszerűen kért információkat és anyagokat rendelkezésre bocsátani, valamint biztosítani, hogy ezen információk minden lényeges tekintetben hiánytalanok és pontosak legyenek; előkészíteni a Megrendelő helyiségeit a Szolgáltatások teljesítésére.

VII. FELELŐSSÉG

1. Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató a Szolgáltatást a Szerződésben, meglévő jogviszony esetén az Egyedi Megrendelésben, az ÁSZF- ben és a jogszabályokban meghatározott feltételek és minőségi mutatók szerint köteles nyújtani. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól a szolgáltatásnyújtás megkezdésének késedelmével vagy meghiúsulásával kapcsolatban, ha hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Szolgáltatás létesítése során a Megrendelő az előírt feltételeket nem biztosította, továbbá, ha valamely hozzájárulás vagy engedély kiadását a jogosult ésszerű határidőn belül nem teljesítette vagy megtagadta.

2. Megrendelő felelőssége

A Megrendelő köteles az ÁSZF rendelkezéseit a Szerződésben és az Egyedi Megrendelésben foglalt eltérésekkel megtartani, és a Szolgáltatás igénybevételéért a Szerződésben, az Egyedi Megrendelésben vagy más módon meghatározott díjat megfizetni. Az ÁSZF rendelkezéseinek megtartásáért, a csatlakoztatott végberendezésekért, a díjak megfizetéséért, valamint a károkért a Megrendelő felelős. A Megrendelő felelős abban az esetben is, ha a berendezés vagy a Szolgáltatás használatát másnak átengedi, vagy azt más felhasználó használja. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az igénybe vett Szolgáltatás tartós átengedésére vagy tovább értékesítésére. Szolgáltató az írásbeli hozzájárulás megadását a szolgáltatási díjak módosításához kötheti. A Megrendelő kötelessége a Megrendelői hozzáférési pontra csatlakozó megrendelői hálózat kialakítása és ezen hálózaton történt hibák elhárítása. A Megrendelő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye A Szolgáltató jogosult a berendezések megrongálódásával, meghibásodásával vagy eltűnésével kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeit a Megrendelőre tovább hárítani. A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató által telepített berendezések konfigurációjának megváltoztatására, kivéve részletes műszaki egyeztetést követően a Szolgáltató írásos engedélye alapján. A Megrendelő által használt berendezés helyes használatáról (kezeléséről) a Megrendelő köteles gondoskodni.

3. A Szolgáltatás felelősségi határa

A Szolgáltató felelőssége a Megrendelői hozzáférési pontig vagy a Szolgáltatás határpontjáig terjed. A Szolgáltatót a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben neki felróható hibákért terheli felelősség. Megrendelői hozzáférési pontot csak a Szolgáltató vagy megbízottja (közreműködője) létesíthet. Alközpontot, szervereket, valamint ingatlanon, telephelyen belüli hálózatot a Szolgáltatón kívül más személy vagy gazdálkodó szervezet is létesíthet, de azt a Szolgáltató hálózatával, a Megrendelő költségére, csak a Szolgáltató kapcsolhatja össze, amennyiben vizsgálata alapján megállapítja, hogy a belső hálózat kiépítése megfelel a szolgáltatás biztonságos igénybevételéhez szükséges műszaki előírásoknak és követelményeknek. Amennyiben a Megrendelő hálózatát, eszközeit a Szolgáltató üzemelteti, a Szolgáltatásra vállalt szolgáltatásminőségi paramétereket (pl. szolgáltatási szintet meghatározó határértékek, korlátok, időtartamok, darabszámok) a Szerződés vagy annak mellékletei tartalmazzák.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJSZABÁSA ÉS FIZETÉSI MÓDJAI

1. A Szolgáltatás díjszabása

A Szolgáltató által nyújtott Szoláltatások érvényes díjszabását, az egyes Szolgáltatások fizetési feltételeit és fizetési módjait a Szerződés vagy az Egyedi Megrendelés tartalmazza.

IX. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

1. Szolgáltató Adatai:

Cégneve: HALLENBECK IT SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: HALLENBECK IT SERVICES Kft.
Székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 27. B. ép. 3. em. 29. ajtó
Cégjegyzékszáma: 01-09-928303
Adószáma: 14970951-2-42
Weboldal: https://hlb.hu

2. Szolgáltató elérhetőségei:

A Szolgáltató ügyfélszolgálatát a Megrendelő vagy Megrendelő érdekkörében eljáró más személy nyitvatartási időn belül keresheti fel az alábbi elérhetőségeken:
Társaság elérhetőségei az alábbiak:
a) telefon: +36707744188
b) e-mail: iroda[kukac]hlb.hu
c) levelezési cím: 1143 Budapest, Gizella út 27. B. ép. 3. em. 29. ajtó
d) nyitvatartási idő: 9.00 – 16.30

3. Kézbesítés:

A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az iroda[kukac]hlb.hu e-mail címre kell megküldeni. Társaság Megrendelő kifejezett kérésére esetenként igazolást ad az adatok átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha az adatok másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

X. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE

1. Az ÁSZF-ben, illetőleg (az annak alapján) a felek között létrejött Szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak, és feleknek az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni:

a) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) és a 2013. évi CLXXVII. törvény („Ptké.”) 1. §-ában és 50 § (1) bekezdésében írtakra figyelemmel (i) a 2014. március 15-én vagy azt követően kötött Szerződések és azok módosításai vonatkozásában az új Ptk.; (ii) a 2014. március 15. előtt kötött Szerződések és azok módosításai vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.);

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”),

2. Felek minden, a jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

2. Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy
bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

A jelen általános szerződési feltételeket elolvastam és megértettem, azt elfogadom: